Projecte de cooperació territorial per a impulsar el sector agrari de les Terres de l’Ebre

PECT EbreBiosfera

PECT EbreBiosfera és l’acrònim del Projecte d’especialització i competitivitat territorial de la reserva de la biosfera Terres de l’Ebre, centrat a impulsar els sectors líders amb potencial endogen mitjançant l’ús intensiu de les TIC i la transferència de coneixement i la innovació.

El PECT EbreBiosfera és un projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Les entitats participants en el PECT EbreBiosfera són les següents:

Coordinació Consell Comarcal del Baix Ebre.
Socis beneficiaris: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), Universitat Rovira i Virgili (URV), Fundació Agroterritori, CENFIM, Consell Comarcal del Baix Ebre, Ajuntament d’Amposta.
Socis no beneficiaris: Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal de la Terra Alta i Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

Seguidament mostrem les operacions del PECT EbreBiosfera liderades pels socis beneficiaris:

ENTITAT OPERACIÓ
Consell Comarcal del Baix Ebre Op. Coordinació
Universitat Rovira i Virgili Op. 1.2 Observatori Socioambiental per a la transferencia de dades, l’emprenedoria i l’autoavaluació
Op. 4.2. Entorn Innovador EbreBiosfera
COPATE Op. 2.1. Simbiosi Rural: Banc de Terres i Serveis Agraris
Op. 2.2. Fitoderivats: Innovació i cadena de valor agroforestal
Op 2.3. Rural Smart Energy
Fundació Agroterritori Op 3.2. Plataforma per l’impuls del Sistema Agoralimentari Innovador (SAI)
CENFIM Op. 3.4. Creació de dues plataformes generadores de competitivitat en el sector de l’Hàbitat
Ajuntament d’Amposta Op 4.1. Creació del Fablab Terres de l’Ebre

El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) és l’administració competent en matèria ambiental a les quatre comarques de les Terres de l’Ebre. És l’instrument tècnic que actua en salubritat, control de la mosca negra i mosquit, gestió dels residus municipals, sanejament d’aigües residuals, eficiència energètica i gestió de l’entorn natural i territori. Totes aquestes tasques s’engloben, de forma transversal, en la gestió de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, que també és competència d’aquest ens.

Operació Simbiosi rural

Dins el PECT EbreBiosfera, el COPATE lidera el projecte Smart Rural, que consta de tres operacions, entre les quals l’Operació 2.1. Simbiosi rural.
Aquesta operació desplega i aplica un conjunt d’eines innovadores orientades al desenvolupament rural, la creació d’ocupació i la fixació de població en els municipis rurals de l’àmbit de la Reserva. En aquest sentit, vol establir les bases d’un model agrari basat en la col·laboració entre pagesos, cooperatives i explotacions agràries, dotant de noves funcions el teixit cooperatiu existent mitjançant el foment de l’economia col·laborativa en un sector agrari basat en les explotacions familiars i potenciar l’enfortiment del cooperativisme agrari facilitant, amb l’ús de les TIC, la seva transició cap un cooperativisme 2.0 i cap a la innovació.

L’operació permetrà crear espais de cooperació en l’àmbit individual i col·lectiu que amb l’ús de les TIC i un forta component d’R+D+I harmonitzarà l’ús de recursos escassos, crearà sinergies entre explotacions i diferents activitats (ramaderia, biomassa,…) i dotarà el sector de suficient capacitat d’anticipació, adaptació i resiliència per resistir les tensions creades pels mercats globals.

L’operació es basarà en la creació d’un Banc de Terres i del Banc de Serveis Agraris orientats a facilitar l’accés del sector a la informació que el capaciti per garantir la continuïtat de les explotacions i que seran importants en l’impuls de l’agricultura de precisió al territori. Aquests instruments es testaran en diferents problemàtiques presents a l’espai agrari de Terres de l’Ebre amb la col·laboració del teixit cooperatiu territorial, dels municipis i entitats supramunicipals i altres entitats de caràcter local que podran ser-ne les usuàries i gestionar i operar les plataformes un cop finalitzat el PECT.

Mapa del Banc de Terres Ebrebiosfera

Tant si busques terres per conrear com si n’ets propietari, consulta el mapa del Banc de Terres Ebrebiosfera i t’ajudarem a trobar les millors finques per arrendar.